INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kungl. Maj:ts och Riksens Cancellie Collegii Företal till Lagen

Den allsvåldiga Gudens och han heliga viljas naturliga kännedom är alla människor i hjärtat så djupt inskriven, att intet folk ännu är funnet, som sig utan Gud och lag bekänna gittat; fast mera hava alle sin sammanlevnad och trevnad på gudstjänst och lag enhälligt grundat. Ehuru folkslagen ifrån urstiftarens rätta mening sedermera avvikit; intyga dock de hos dem funne inrättningar, att de om bägges oundgänglighet varit övertygade.

/.../

...hävden av den alla fria länder tillhörande rättigheten, att ej låta påtruga sig någon ny lag, innan den först av inbyggarna är vorden skärskådad och antagen, vilken överhetens höga ämbete sedan tillkommer allmänneligen att påbjuda samt till rättelse och efterlevnad var och en förplikta; de fromma till skydd, och de vrångvisa till späkt.

Gällande rättsgrund 2009

Förtalet trycks dock inte längre sedan 1987 i Norstedts utgåva av Sverige Rikes Lag.

Läs hela texten (tyvärr dålig kopia)

TILLBAKA